ලෝකයේ සුපිරිම ඉල්ලුම්ක් හැදෙන jobs 10 මෙන්න | The most demanding professions in the next decade

Your video will begin in 10
Skip ad (5)
overcome imposter syndrome

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
11 Views
ඊළඟ අවුරුදු 10දී ලෝකයේ සුපිරිම ඉල්ලුම්ක් හැදෙන jobs 10 මෙන්න | The most demanding professions in the next decade

0:00 - Introduction
01:04 - E-Commerce
02:26 - Environmental Scientist
04:10 - Financial Analyst
05:25 - Digital Marketing
06:55 - Software Engineers
07:50 - Renewable Energy Technician
09:00 - CyberSecurity
10:20 - HealthCare
11:33 - Data Scientist
13:11 - Artificial intelligence

Download our latest mobile app
App Store - https://apps.apple.com/tr/app/tax-advisor/id1375321090
Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brommko.android.taxadvisor

ඔබේ සිහින ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගමක් ලෙස Online ලියාපදිංචි කරගැනීමට අමතන්න - 0706 525 555
පිවිසෙන්න - https://www.businessadvisor.lk/cr

https://www.businessadvisor.lk/consultant/list
වෙත පිවිස ඔබේ ව්‍යාපාර උපදේශකවරයාව දැන්ම වෙන්කරවාගන්න

Subscribe us - https://www.youtube.com/c/BusinessAdvisorLK

Business Advisor
Contact us - 0115 525 557 / 0815 525 557
WhatsApp | Viber 0706 525 555
Visit our website - https://www.businessadvisor.lk/
TikTok - https://www.tiktok.com/@businessadvisortiktok
Facebook Page - https://www.facebook.com/Businessadvisorsrilanka/
Facebook Group - https://www.facebook.com/groups/186758745731312/
Telegram - https://t.me/BusinessAdvisorLK
Instagram - https://www.instagram.com/online_business_advisor/
Linkedin - https://www.linkedin.com/company/online-business-advisor-pvt-ltd
Twitter - https://twitter.com/BaSrilanka
Pinterest - https://www.pinterest.com/BusinessAdvisorLK/

#jobs #parttimejob #onlinejobs #ai #chatgpt
Category
E commerce Divers
Tags
online jobs sinhala, e money sinhala, new e money site sinhala

Post your comment

Sign in or sign up to post comments.

Comments

Be the first to comment