ලෝකයේ සුපිරිම ඉල්ලුම්ක් හැදෙන jobs 10 මෙන්න | The most demanding professions in the next decade

Votre vidéo commence dans 20
Passer (5)
la méthode pour générer soixante mille euros en quatre semaines

Merci ! Partagez avec vos amis !

Vous avez aimé cette vidéo, merci de votre vote !

Ajoutées by admin
34 Vues
ඊළඟ අවුරුදු 10දී ලෝකයේ සුපිරිම ඉල්ලුම්ක් හැදෙන jobs 10 මෙන්න | The most demanding professions in the next decade

0:00 - Introduction
01:04 - E-Commerce
02:26 - Environmental Scientist
04:10 - Financial Analyst
05:25 - Digital Marketing
06:55 - Software Engineers
07:50 - Renewable Energy Technician
09:00 - CyberSecurity
10:20 - HealthCare
11:33 - Data Scientist
13:11 - Artificial intelligence

Download our latest mobile app
App Store - https://apps.apple.com/tr/app/tax-advisor/id1375321090
Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brommko.android.taxadvisor

ඔබේ සිහින ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගමක් ලෙස Online ලියාපදිංචි කරගැනීමට අමතන්න - 0706 525 555
පිවිසෙන්න - https://www.businessadvisor.lk/cr

https://www.businessadvisor.lk/consultant/list
වෙත පිවිස ඔබේ ව්‍යාපාර උපදේශකවරයාව දැන්ම වෙන්කරවාගන්න

Subscribe us - https://www.youtube.com/c/BusinessAdvisorLK

Business Advisor
Contact us - 0115 525 557 / 0815 525 557
WhatsApp | Viber 0706 525 555
Visit our website - https://www.businessadvisor.lk/
TikTok - https://www.tiktok.com/@businessadvisortiktok
Facebook Page - https://www.facebook.com/Businessadvisorsrilanka/
Facebook Group - https://www.facebook.com/groups/186758745731312/
Telegram - https://t.me/BusinessAdvisorLK
Instagram - https://www.instagram.com/online_business_advisor/
Linkedin - https://www.linkedin.com/company/online-business-advisor-pvt-ltd
Twitter - https://twitter.com/BaSrilanka
Pinterest - https://www.pinterest.com/BusinessAdvisorLK/

#jobs #parttimejob #onlinejobs #ai #chatgpt
Catégories
E commerce Divers
Mots-clés
online jobs sinhala, e money sinhala, new e money site sinhala

Ajouter un commentaire

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour poster un commentaire.

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette vidéo.