ලංකාවේ කරන්න පුලුවන් හොඳම බිස්නස් එක මේකද | The future of E Commerce in next decade

Votre vidéo commence dans 20
Passer (5)
Téléchargez la méthode pour faire 2000 euros par mois en travaillant 1h par semaine

Merci ! Partagez avec vos amis !

Vous avez aimé cette vidéo, merci de votre vote !

Ajoutées by admin
45 Vues
ඊලඟ අවුරුදු කිහිපයේ ලංකාවේ කරන්න පුලුවන් හොඳම බිස්නස් එක මේකද | The future of E Commerce in next decade

0:00 - Intro
1:28 - Introduction
2:43 - ඊලඟ අවුරුදු 10දි E Commerce මොන වගේ වෙනස් වෙයිද?
5:16 - ChatGPT නිසා E Commerce වෙනස් වෙන විදිහ
7:23 - Augmented reality මොන විදියට භාවිතා වෙන විදිහ
8:24 - ලංකාව ඇයි පස්සෙන් ඉන්නෙ
10:25 - ලංකාවේ E Commerce බිස්නස් එකක් කරන්න මාර ලේසියි
12:13 - E Commerce බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න step ටික
15:30 - Artificial Intelligence නිසා E Commerce වෙනස් වෙන විදිහ
17:47 - Personalized marketing use කරන විදිහ
20:02 - Pricing කරන විදිහ
21:09 - ලංකාවේ බිස්නස් කරන අයට උපදෙස් 04ක්

Interview with Dulith Herath (founder and chairman of the Sri Lankan e-commerce platform Kapruka.com, Java Lounge and the co-founder of Grasshoppers Pvt. Ltd.)
https://www.kapruka.com

Previous Interview
ලංකාවේ ජැක්මා ගේ කතාව | Dulith Herath - https://youtu.be/gXKRr0HEzkE

Contact Details
Facebook - https://www.facebook.com/dulith.kapruka
Instagram - https://www.instagram.com/dulithherath/?hl=en
linkedIn - https://lk.linkedin.com/in/dulith
Web - https://www.kapruka.com/shop/dulith-herath-profile

Download our latest mobile app
App Store - https://apps.apple.com/tr/app/tax-advisor/id1375321090
Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brommko.android.taxadvisor

ඔබේ සිහින ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගමක් ලෙස Online ලියාපදිංචි කරගැනීමට අමතන්න - 0706 525 555
පිවිසෙන්න - https://www.businessadvisor.lk/cr

https://www.businessadvisor.lk/consultant/list
වෙත පිවිස ඔබේ ව්‍යාපාර උපදේශකවරයාව දැන්ම වෙන්කරවාගන්න

Subscribe us - https://www.youtube.com/c/BusinessAdvisorLK

Business Advisor
Contact us - 0115 525 557 / 0815 525 557
WhatsApp | Viber 0706 525 555
Visit our website - https://www.businessadvisor.lk/
TikTok - https://www.tiktok.com/@businessadvisortiktok
Facebook Page - https://www.facebook.com/Businessadvisorsrilanka/
Facebook Group - https://www.facebook.com/groups/186758745731312/
Telegram - https://t.me/BusinessAdvisorLK
Instagram - https://www.instagram.com/online_business_advisor/
Linkedin - https://www.linkedin.com/company/online-business-advisor-pvt-ltd
Twitter - https://twitter.com/BaSrilanka
Pinterest - https://www.pinterest.com/BusinessAdvisorLK/

#online #chatgpt #onlinebusiness #ecommerce #ecommercesinhala #emoney #onlinemoney #business #businessadvisor #dulithherath #kapruka #kaprukasrilanka
Catégories
E commerce Divers
Mots-clés
sinhala, e money sinhala, e commerce

Ajouter un commentaire

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour poster un commentaire.

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette vidéo.