අනාගතයේදි ඔයා Online Shopping කරන විදිහ | The Top E-commerce Trends to Watch in the Next Decade

Votre vidéo commence dans 20
Passer (5)
un business qui rapporte gros

Merci ! Partagez avec vos amis !

Vous avez aimé cette vidéo, merci de votre vote !

Ajoutées by admin
30 Vues
අනාගතයේදි ඔයා Online Shopping කරන විදිහ | The Top E-commerce Trends to Watch in the Next Decade

0:00 - Introduction
0:30 - Social Media Integration
1:30 - Sustainability
2:26 - Augmented and Virtual Reality
3:53 - Voice-Activated Shopping
4:51 - Mobile Experience
5:51 - Personalized Selling

Download our latest mobile app
App Store - https://apps.apple.com/tr/app/tax-advisor/id1375321090
Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brommko.android.taxadvisor

Visit our website - https://www.businessadvisor.lk/

ඔබේ සිහින ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගමක් ලෙස Online ලියාපදිංචි කරගැනීමට අමතන්න - 0706 525 555
පිවිසෙන්න - https://www.businessadvisor.lk/cr

https://www.businessadvisor.lk/consultant/list
වෙත පිවිස ඔබේ ව්‍යාපාර උපදේශකවරයාව දැන්ම වෙන්කරවාගන්න

Subscribe us - https://www.youtube.com/c/BusinessAdvisorLK

Business Advisor
Contact us - 0115 525 557 / 0815 525 557
WhatsApp | Viber 0706 525 555
Visit our website - https://www.businessadvisor.lk/
TikTok - https://www.tiktok.com/@businessadvisortiktok
Facebook Page - https://www.facebook.com/Businessadvisorsrilanka/
Facebook Group - https://www.facebook.com/groups/186758745731312/
Telegram - https://t.me/BusinessAdvisorLK
Instagram - https://www.instagram.com/online_business_advisor/
Linkedin - https://www.linkedin.com/company/online-business-advisor-pvt-ltd
Twitter - https://twitter.com/BaSrilanka
Pinterest - https://www.pinterest.com/BusinessAdvisorLK/

#SriLanka #FutureOfEcommerce #EcommerceTrends #Personalization #Blockchain #AugmentedReality #SocialCommerce #EthicalShopping #RetailTrends #AutonomousDelivery #OnlineShopping #DigitalPayments #MobileCommerce #EcommerceSriLanka #ShopOnline #VirtualShopping #TechTrends #Innovations #NewTechnologies #EmergingMarkets #OnlineMarketplace
Catégories
E commerce Divers
Mots-clés
Ecommerce, Sinhala, OnlineShopping

Ajouter un commentaire

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour poster un commentaire.

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette vidéo.